Product informatie Uitvaartverzekering

Met deze productinformatie helpt de website van Uitvaartverzekering vergelijken consumenten bij het maken van de juiste keuze voor een uitvaartverzekering.

 

Wat leest u in deze productinformatie over uitvaartverzekeringen?

 

In deze productinformatie vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering.

•  Welke risico’s dekt deze verzekering?

•  Hoe hoog is de premie en wat doet de verzekeraar met de premie?

•  Wat kunt u van een verzekeraar verwachten en wat verwacht een verzekeraar van u?

•  Wat is een natura-uitvaartverzekering en wat zit hier allemaal in?

•  Wat is een kapitaalverzekering en wat is er bij dit verzekerd? ik

 

Als u meer wil weten over de uitvaartverzekeringen die op deze website staan vermeld kunt u het beste altijd de voorwaarden van de gekozen verzekering die u afsluit goed doornemen.

 

 

Wat is een uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt. Het tijdstip van overlijden is hierbij niet belangrijk. Met deze verzekering kunt u vaak het grootste gedeelte van de kosten van een begrafenis of crematie betalen.

 

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Dit kan een vast bedrag zijn maar ook een combinatie hiervan. Op de uitvaartverzekering vergelijker hebben wij het gecombineerde pakket genomen van een vast bedrag met een aanvullende natura dekking. Deze bedragen zijn ook de gemiddelde uitvaart kosten op dit moment.

Natura-uitvaartverzekering

De natura-uitvaartverzekering bestaat uit een vast pakket. De verzekeraar neemt dan alle zorg uit handen. Hij schakelt de begrafenisondernemer in en regelt alle zaken rond de begrafenis of crematie. Deze verzekering keert geen geld uit.

Wil je meer dan wat in het pakket zit, dan moet je je extra verzekeren. Wij raden u aan om altijd een vast verzekerd bedrag erbij te verzekeren voor eventuele onvoorzien kosten.

Hoe wil je het?

Jij hebt van tevoren bepaald hoe je je uitvaart geregeld wilt. Denk aan:

• de beslissing voor een begrafenis of crematie;

• hoeveel volgauto’s nodig zijn;

• hoeveel kaarten worden verstuurd;

• hoe de plechtigheid en de bijeenkomst daarna eruit zien.

 

Wat kost het?

Jouw wensen bepalen de kosten van de uitvaart en de premie die je betaalt.
Natura-uitvaartverzekeraars hebben daarvoor lijsten samengesteld die je kunt invullen. Dat kan op papier, maar ook op internet na het sluiten van de uitvaartverzekering.

 

Hebben de nabestaanden later geen extra wensen? Dan wordt alles volgens afspraak voor ze verzorgd. Ook zijn dan alle kosten door de verzekering gedekt.

Kapitaalverzekering als uitvaartverzekering.

De kapitaalverzekering keert bij overlijden een geldbedrag uit. Hoe hoog dat bedrag is, bepaal je op het moment dat je de verzekering afsluit. Met deze uitkering betalen de nabestaanden de uitvaart. Daarnaast kun je allerlei extra zorg meeverzekeren. Zoals:

• terminale zorg;

• huisbewaking tijdens de plechtigheid;

• deskundige nazorg bij rouwverwerking.

Voor wie?

De kapitaalverzekering sluit je af voor jezelf en eventueel voor je partner. Vaak zijn kinderen vanaf 24 weken zwangerschap tot achttien jaar gratis meeverzekerd. Dit staat ook op de pagina van de uitvaartvergelijker vermeld.

Zij zijn dan meeverzekerd voor het hoogst verzekerde bedrag van een van de ouders.

 

Wanneer betaal ik de premie?

Meestal kunt u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. U betaalt premie tot de datum die u heeft afgesproken.

 

 

Hoeveel premie moet ik betalen?

De premie die u betaalt, blijft tijdens de looptijd hetzelfde als u een vast verzekerd bedrag neemt. Maar bij een gecombineerde of een natura pakket zal hier een indexering op plaats vinden, dat kan welk jaar zijn maar dat is afhankelijk van de stijgende uitvaartkosten die in het pakket zitten.

Bij sommige verzekeringen betaalt u één keer een premie. Dat noemen we een koopsom.

 

Wat is de premie duur van een uitvaartverzekering?

De premie duur is het termijn van hoe lang betaald u de premie voor een uitvaartverzekering. Dit kan verschillend zijn bij veel verzekeraars en let daar goed op. Een uitvaartverzekering zelf kent geen einddatum en zal altijd uitkeren omdat we allemaal eens komen te overlijden.

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kunt u kiezen hoeveel jaren er premie voor betaald moet worden. De meest gangbare looptijd van premiebetaling is dertig jaar of levenslang. Bij een langere periode van premiebetaling zal de premie lager uitvallen. Mensen die op latere leeftijd een uitvaartverzekering sluiten moeten vaak een hoge premie betalen doordat ze ouder zijn, maar ook omdat de premiebetaling maximaal tot bijvoorbeeld zeventig jaar kan lopen. De maximale leeftijd om uzelf te verzekeren verschilt ook per verzekeraar.

 

Hoe hoog is de uitkering van een uitvaartverzekering?

Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit kan een vast bedrag zijn. Of een bedrag dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd hoger wordt ( winstdeling ).

 

Wat is winstdeling bij een uitvaartverzekering?

De verzekeraar belegt uw premie vaak in staatsobligaties. De hoogte van de winstdeling hangt af van de waarde van de staatsobligaties.

Als uw verzekeraar winst maakt, kunt u een deel van de winst krijgen. Dan wordt de uitkering hoger. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog uw winstdeling is.

 

Wat doet de verzekeraar met de premie?

De verzekeraar gebruikt de premie voor:

•  voor de uitkering van de verzekering;

•  voor beheer- en administratiekosten;

 

Wat gebeurt er als ik de verzekering eerder wil stoppen?

U mag de verzekering eerder stoppen. Dat noemen we afkopen. U betaalt dan geen premie meer. De verzekering stopt en u krijgt een bedrag uitgekeerd.

Stopt u kort na het starten van de verzekering? Dan kan het zijn dat u minder geld krijgt uitgekeerd dan u heeft ingelegd. Dit komt door de kosten die de verzekeraar moet maken. Soms moet u ook betalen voor de administratie van het afkopen. Denk hier dus goed over na voordat u de verzekering afsluit.

 

Krijg ik een medische keuring bij het afsluiten van een uitvaartverzekering?

Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheids-verklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts.

 

Wat is een kinderdekking bij een uitvaartverzekering?

De kinderdekking betekend dat uw kinderen ook verzekerd zijn voor de uitvaartverzekering waar uzelf ook een uitvaartverzekering heeft afgesloten.

De meeste uitvaartverzekeraars hebben de mogelijkheid om de kinderen gratis mee te verzekeren tot een bepaalde leeftijd; meestal tot de 18 jaar.

Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar krijgen ze vanuit de uitvaartverzekeraar een eigen polis aangeboden op eigen naam. U kunt natuurlijk ook uw kind jongere leeftijd een eigen uitvaartverzekering geven. De keuze hangt met name af van uw overige maandlasten.

 

Eerder stoppen met je uitvaartverzekering.

U wilt bijvoorbeeld stoppen met het betalen van premie. Of u wilt onder voorwaarden de verzekering premievrij maken. Dan adviseert uw tussenpersoon of verzekeraar u hierover graag. De verzekering duurt dan bijvoorbeeld even lang, maar het eindbedrag is lager.

 

Offerte.

In een offerte leest u welke premie u moet betalen. Ook staat hierin wat u heeft verzekerd. In de offerte staan daarnaast de belangrijkste uitgangspunten van de verzekering.

 

Polisvoorwaarden.

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

 

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom altijd de ontvangen polis goed door en controleer deze op eventuele onjuistheden?

 

Premie.

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

 

Advieskosten.

Indien u kiest voor het afsluiten van een uitvaartverzekering door bemiddeling van een verzekeringsadviseur of tussenpersoon zullen zij hierbij kosten in rekening brengen. Als u dit bij een verzekeringsadviseur of tussenpersoon wilt afsluiten vraag dan altijd goed na wat de kosten zijn voor het afsluiten van de uitvaartverzekering. Indien hier kosten aan verbonden zijn mag dat per 1 januari 2013 geen provisie meer zijn en zal de adviseur je een factuur sturen. Deze kosten zijn erg verschillend en varieren van € 250,- tot € 500,-.

 

Voor de onderstaande producten betaal je per 1 januari 2013 rechtstreeks aan de financieel adviseur.

Uitvaartverzekeringen

Levensverzekeringen

Bankspaarproducten

Deelnemingen in een beleggingsfonds

Hypotheken

Betalingsbeschermers

Overlijdensrisicoverzekeringen

Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen

 

Een financieel adviseur moet je na het eerste (gratis) oriëntatiegesprek vertellen hoe hij zijn advieskosten in rekening brengt en hoe hoog de kosten zijn. Vertelt hij dit niet, vraag hier dan altijd naar.

 

Voel je je niet prettig bij de werkwijze van een adviseur of de kosten van het advies? Neem dan na de kennismaking afscheid. Daarmee voorkom je dubbele of onnodige (advies)kosten. Als de adviseur zelf het gevoel heeft dat hij je niet zorgvuldig kan adviseren zul je op zoek moeten naar een andere adviseur.

 

 

 

Distributiekosten

Onder distributiekosten verstaat de wetgever: de kosten voor het maken van reclame gericht op advies, het completeren van het dossier ten behoeve van de aanvraag van de offerte en - het ondersteunen van de consument en, indien het een verzekering betreft, de cliënt bij de aanvraag en bij het aangaan van een overeenkomst inzake een financieel product.

Een iets duidelijkere uitleg is; De kosten die in rekening worden gebracht voor de administratieve afhandeling, het opmaken, het vastleggen en verstrekken van de verzekering.

 

Klantgericht verzekeren

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren garandeert een continue kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar. Bij een verzekeraar met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren kunt u erop vertrouwen dat hij zijn beloftes nakomt en goede service biedt op het moment dat u het nodig hebt.

 

Indexatie

Bij het afsluiten van een natura pakket is het balangrijk dat de waarde van het pakket meegroeit met de inflatie, kijk goed of de indexatie clausule (ook wel waardevast clausule) wordt opgenomen. Deze clausule zorgt ervoor dat het verzekerd bedrag van het pakket wordt aangepast aan de nieuwste tarieven.

Bij een aanpassing van de waarde van het pakket zal ook meer premie gaan betalen.

 

Natura sommenverzekering

De kenmerken van een natura sommenverzekering zijn dat de nabestaande de verzekerde bedragen moeten besteden aan de uitvaart, er is wel de vrijheid om de uitvaart waar en door wie dan ook te laten verzorgen, de verzekeraar betaald de nota's die uw nabestaande aan uw uitvaart hebben besteed.